Disclaimer website

Ondanks de constante zorg en aandacht die shop.inenomhethuis.com aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op shop.inenomhethuis.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van shop.inenomhethuis.com (ook niet via een eigen netwerk). 

shop.inenomhethuis.com kan er niet voor instaan dat de informatie op shop.inenomhethuis.com geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

shop.inenomhethuis.com sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van shop.inenomhethuis.com, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om shop.inenomhethuis.com te kunnen raadplegen.